Ko je Isus Hrist u Islamu? - Islamske teme - Publisher - Džemat Podgorica
Main
 
Džemat PodgoricaSrijeda, 27.05.2015, 08:29Welcome Gost | RSS
Main
Login form

Kategorije
Islamske teme [2]
Raznovrsni tekstovi o islamu
Liječenje Kur'anom [0]
Kur'anske mudžize [0]
Halal i haram u Islamu [0]
Prema Jusufu El-Qaradawiu
Istorija bošnjaka [6]
O hrišćanstvu [0]
Iz Biblije [1]
Kontradikcije u Bibliji [8]
Paganizam i hrišćanstvo [0]
Isusove greške [4]

MENI

Audio player

Main » Articles » Islamske teme

Ko je Isus Hrist u Islamu?
Onaj ko ne vjeruje u Isusa nije musliman, jer osoba koja ne vjeruje u jednog od poslanika ne vjeruje ni u jednog od njih. 

Slava pripada samo Allahu. On je Gospodar svega što postoji. Neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanka, vođu pravovjernih i na njegovu porodicu, ashabe i one koji slijede njihov primjer dobročinstva do Dana Okupljanja. 

Primjeri 

Prije nego počnemo, navest ću primjere nekoliko arapskih riječi koje ću upotrebljavati u današnjem predavanju: 

Allah-bukvalno znači Bog, Onaj koji je zaslužuje obožavanje; 
Kur'an- posljednja objava shodno muslimanskoj tradiciji, posljednja riječ Allahova. 
Sala Allahu ‘alejhi we sellem,s.a.w.s.- čut ćete me da izgovaram ovu frazu nakon imena Poslanika, a to znači: neka su Allahov mir i blagoslov na njega. 

Predstavljanje 

Današnje predavanje će biti obrazovna diskusija. Ali također bit će korisna za nas da naučimo o vjerovanjima jedni drugih, jer su učenjaci, kako bivši tako i sadašnji, rekli- Korijen mržnje je u ignorisanju. 
Isus kod muslimana je poznat kao Isa - to ime je Isusu dato u našim rukopisima. 
Za muslimane, Isus ili Isa je spasitelj, reformator, Mesija (miropomazani), Riječ Božija, on je podignut na nebo. Mogao je da izliječi bolesne, podigne mrtve, oblikuje nežive stvari i da udahne u njih život Božijom voljom. 
Vjerujemo da je onaj ko ne vjeruje u Isusa nije musliman, jer osoba koja ne vjeruje u jednog od poslanika ne vjeruje ni u jednog od njih. Tako da muslimani vjeruju u Isusa i u njegovu objavu. Njegova objava je ista kao i svim ostalim poslanicima. U Kur’anu je rečeno da Bog nikada nije poslao poslanika čovječanstvu sa drugom objavom osim sa upozorenjem - Obožavajte samo Allaha. 
Muhammed,s.a.w.s., je rekao: “Više vrijedim od Isaa, sina Merjeminog u ovom životu i kasnije”. Ashabi su ga upitali: “Zašto je to tako, Allahov Poslaniče, s.a.w.s.?” On, s.a.w.s., im odgovori: ”Poslanici su braća, majke su im različite, ali im je vjera ista.” (prenosi Buhari) 
Stoga, ovo povlači da onaj koji negira punovažnost jednog od istinitih Poslanika i Vjerovjesnika da on zapravo osporava sve njih. Pojedinac ne može vjerovati u Muhammeda, s.a.w.s, a ne vjerovati u Isa, a.s. Jednako, pojedinac ne može potpuno vjerovati u Isaa, a.s, i ne vjerovati u Muhameda, s.a.w.s. Istinsko prihvatanje jednog poslanika ili vjerovjesnika povlači prihvatanje svih onih koji su došli prije njega i one koje dolaze nakon njega, završavajući sa Muhamedom, s.a.w.s. 

Moje današnje predavanje pokrit će 4 glavne tačke: 
1.Ko je Marija? - prije sagledavanja Isusa u Islamu, moramo prvo spoznati status Marije u Islamu 
2.Bezgriješno začeće 
3.Posebne osobine koje su podarene Isusu od Allaha kao dokaz čovječanstvu osnovne božanske objave 
4.Muslimanski pogled na “raspeće”, i o onome šta nakon toga dolazi. 


1.Merjem (Marija), kćerka Imranova 

Jedna od najdirljivijih i naupečatljivijih odnosa majka-sin u Kur’anu jeste o Isau, sinu Merjeminom, a.s. Po prvi i posljednji put u historiji, poslanik nije oslovljen po imenu oca. Štaviše, označen je kao Isus - sin Marijin. 
Da bismo procijenilii i razumjeli istinsku vrlinu Isaa, a.s, neophodno je da naučimo o njegovoj majci Merjem, kćerci Imranovoj, a.s. 
Marijina majka je bila u poodmakloj starosti kada je zatrudnjela. Molila se Bogu da joj podari posljednje dijete koje može posvetiti Božijoj službi. Kada je začela u poodmaklom dobu, rekla je, kao što se bilježi u Kur’anu: 
Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom - sve porod jedan od drugog - a Allah sve čuje i sve zna. 

Kada Imranova žena reče: "Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome je zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš!" 

Poslije ona, kada je rodi, reče: "Gospodaru moj, rodila sam žensko"- a Allah dobro zna šta je rodila - "a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana." 

I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja.* Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. "Odakle ti ovo, o Merjema?" - on bi upitao, a ona bi odgovorila: "Od Allaha, Allah onoga koga hoće opskrbljuje bez muke." Ali 'Imran, 33-37 


Kada se Marijina majka porodila bila je tužna što je rodila žensko dijete. Iz razloga što prema jevrejskoj tradiciji, postoje samo nekoliko vjerskih obreda predanosti Bogu koje mogu obavljati žene. Od 514 djela predanosti, samo 4 može obavljati žena Jevrejka. 
Nazvala je dijete Merjem, a što znači “čista”, ili “ona koja je pročišćena”. Allah je prihvatio mladu djevojčicu u Svoju službu, a i izabrao je Zekerijju, ili Zaharija, da bude onaj koji će o njoj brinuti. Zekerijja je jedan od poslanika u Islamu. Izabran je od svih pisara tog vremena, koji su bili sakupljeni i podučeni kako da bace svoja pera u rijeku. Rečeno im je da čije pero bude plovilo nasuprot riječnoj struji taj će biti njen zaštitnik. Zekerijjino pero je plovilo nasuprot rječnoj struji. 
O Merjemi, Poslanik, s.a.w.s, je rekao: “Četiri najbolje žene na dunjaluku su: Merjem, kćerka 'Imranova; Asija, žena Faraonova; Hatidža, kćerka Huvejlidova i Fatima, kćerka Muhammedova. 
Poslanik, s.a.w.s, također je rekao o Merjem: „Pri rođenju svakog djeteta šejtan ga dodirne, i tada dijete zaplače, osim Merjem i njenog sina.“ (prenose Ahmed, Muslim) 

Allah s.w.t. je rekao u Kur’anu: 
"I kada meleki rekoše: "O Merjem, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio." (Ali ‘Imran, 42) 
Stoga, Merjem je izabrana od cijelog čovječanstva da rodi Isa, a.s. 
Devetnaesta sura Kur’ana se zove Merjem, i posvećena je njenoj priči i bezgriješnom začeću. 

2.Bezgriješno začeće 

U Kur’anu, Muhamedu,s.a.w.s, je rečeno da uči priču Merjeminu: 

"I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla 

i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. 

"Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!" - uzviknu ona. 

"A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga" - rece on - "da ti poklonim dječaka čista!" 

"Kako ću imati dječaka" - reče ona - "kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!" 

"To je tako!” - reče on. "Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!“ Merjem, 16-21. 


Isus je nazvan “riječju Božjom” zbog toga što Allah kaže “Mi” i on jeste. Allah dalje postavlja parabolu između Isusa i Adema - Adem je napravljen od zemlje, nije rođen iz materice žene. Allah kaže: 
“Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi”. Ali ‘Imran,59. 

Isus nije imao oca. Ali to ne znači da je Isus božanstvo i da je vrijedan obožavanja, zbog toga što je Adamovo postojanje veće čudo od Isusovog. 

Allah s.w.t. također kaže u Kur’anu da su Isus i njegova majka postali umorni, i da su im potrebna sredstva za život. Stoga, oni ne mogu biti božanstva.

Allah s.w.t. je rekao: 

"Ja ću vam je spustiti" - reče Allah -"ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti." 

Abdullah bin ‘Amr bin al ‘Aws, r.a., tvrdi: “Tri naroda koja će najviše biti kažnjena na Dan okupljanja bit će: licjemjeri (u doba Poslanika), oni koji su nakon što im je trpeza spuštena uznevjerovali, i faraon i njegove legije.” 

4.Muslimanski pogled na raspeće 

Isusa je Bog sačuvao za kraj vremena. Allah kaže u Kur’anu: 

„i zbog riječi njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!” A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili,već ga je Allah uzdigao Sebi. - A Allah je silan i mudar.” An-Nisa, 157-158. 

Jevreji i Rimljani su radosno objavili: ”Ubili smo Mesiju!” Ali, nisu ga oni ubili niti raspeli, spašen je od Boga i uzdignut na nebo. 

Allah s.w.t. kaže u suri Ali-‘Imran, 54-58,: 

„I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.I kada Allah reče: "O Isa, dušu će ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika i učiniću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ćete se, poslije, svi povratiti i Ja ću vam o onome u čemu se niste slagali presuditi: one koji ne budu vjerovali na strašne muke ću staviti i na ovome i na onome svijetu i niko im neće moći pomoći."...A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, On će njima punu nagradu dati. - Allah ne voli nasilnike. Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur’an mudri. 

Mi, muslimani, vjerujemo da će jednog dana Antihrist doći i da će onda Isus biti spušten s neba i da će ubiti Antihrista, da će živjeti među muslimanima i da će vladati njima. Tokom tog vremenskog perioda zemlja će biti ispunjena pravdom i blagostanjem. 

Muhamed,s.a.w.s, je rekao : 

„A zatim će se reći zemlji: ‘Pronikni plodovima i okiti se bereketom. Tada će se čitava skupina najesti od jednog šipka i moći će stati u hladovinu njegove kore. U mlijeku će biti bereket. Jedna muža deva zadovoljit će sakupljene ljude, a jedna krava muzara - čitavo pleme; a jedna ovca muzara zadovoljit će mlijekom jedan ogranak plemena. Dok oni budu tako živjeli, Allah će im poslati mirisni vjetar, pa će ih dodirnuti ispod njihovih pazuha i dušu svakog mumina i svakog muslimana uzeti. Samo će ostati najgori ljudi, koji će otvoreno zinaluk činiti, kako to čine magarci, i na njih će se izliti strahote Posljednjeg dana." (prenosi Muslim) 

Muhamed, s.a.w.s, je rekao: 

„Kako će slavno biti vrijeme kada Isa bude živio među vama, zasadit ćete sjeme na jalovoj stijeni i ono će ponići; neće biti suše; bilje će prekriti zemlju, čovjek će moći da sjedi pored lava i neće mu naštetiti.“ (prenosi Ad-Dejlemi) 

Isus će ponovo doći, oženit će se, imaće djecu, živjet će 40 godina među nama. I nakon što on umre Sudnji dan će doći. 

Zaključak: 

Allah, s.w.t., kaže: 

“Oni govore: "Milostivi je uzeo dijete!" - 
Vi, doista, nešto odvratno govorite! 
Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe 
što Milostivom pripisuju dijete. 
Nezamislivo je da Milostivi ima dijete – 
ta svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utočište!” Merjem, 88-93. 


Allah, s.w.t., kaže: 

„Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inače, svaki bi bog, s onim što je stvorio - radio što bi htio, i jedan drugog bi pobjeđivao. - Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose!”Al-Mu’minun, 91. 

Postoji više sličnosti nego razlika između muslimana i kršćana. Shodno islamskim zakonima, imamo posebna pravila za „sljedbenike Knjige“, koji su slični nama izuzev nekoliko manjih razlika u glavnim područjima dogme. Zaključit ćemo sa sljedećim rječima: 

„Reci: "O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!" Pa ako oni ne pristanu, vi recite: "Budite svjedoci da smo mi muslimani!", Ali 'Imran,64 

Izvor: Islaam.net 

Napisao: Jahja Ibrahim 

Prevod: Islambosna.ba


Category: Islamske teme | Added by: Lejla (05.12.2008)
Views: 305 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Traži

Vrijeme

Statistika


Copyright MyCorp © 2015